วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2556

CRU-dissaramas-Hand-Written 
กระบวนการทำงาน
1.Goal เป้าหมาย
เป้าหมายของรายงานนี้คือ ฟอนต์ลายมือ ภาษาไทย-อังกฤษ

2.Tools เครื่องมือหลัก
- เทมเพลตที่เป็น Grid สำหรับเขียนฟ้อนต์ลายมือ
-ปากกาดำหัวสักหลาด
- คอมพิวเตอร์
- เครื่องสแกน
-โปรแกรม Font creator
-โปรแกรม Adobe Reader อ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF 
  3.Do Did Done
-Do....มีขั้นตอนและหลักฐานแสดง
ขั้นตอนการออกแบบฟอนต์ลายมือ
ภาษาไทย-อังกฤษ จากโปรแกรม Font creator

ขั้นตอนที่ 1 ดาวว์โหลดเทมเพลตที่เป็น Grid สำหรับเขียนฟ้อนต์ลายมือ
ขั้นตอนที่ 2 สแกนภาพที่เขียนลงในคอมพิวเตอร์ทำการปรับตกแต่งภาพให้เกิดความคมชัด แล้วเลือก save เทมเพลตให้เป็นไฟล์ PDFขั้นตอนที่3 เปิดไฟล์ขึ้นมาให้เลือก Edit > take a snapshot
คลิกคอบตัวอักษรในเทมเพลตที่เราต้องการ แล้วกด CTRL+C


ขั้นตอนที่4 เปิดโปรแกรม font creator เลือก file>open>font file
เลือกfont ต้นฉบับคือ AAA_Watin-new แล้ว save as ให้เป็นชื่อของเราก่อนคือ AAA_Watin-dissaramas
ขั้นตอนที่5 เปิดไฟล์ที่เป็นชื่อเราขึ้นมาแล้วเลือกอักษรที่เราได้เลือกมาจาก PDF 
จากนั้นกด CTRL+ V จะปรากฏภาพของตัวอักษรที่เราได้เลือกมา ให้เราปรับขนาดให้พอดีกับสัดส่วนตามมาตรฐานของอักษรแต่ละตัวให้ครบทุกตัวใน เทมเพลต
ขั้นตอนที่ 6 การจัดวางช่องไฟ ตำแหน่งระยะห่าง หน้า-หลัง ความสูง
- Cap height คือ ความสูงของตัวอักษรพิมพ์ใหญ่
- Median คือ ความสูงของตัวอักษรพิมพ์เล็ก
- X-height คือ ระยะห่างระหว่างเส้นฐานจนถึงเส้น median ซึ่งเป็นช่วงของตัวพิมพ์เล็ก
- Baseline คือ เส้นฐาน
ขั้นตอนที่7 กำหนดเส้นโครงสร้าง Guidelines ของตัวอักษร

 

ขั้นตอนที่8 จัดระยะช่องไฟของอักษร ได้โดย คลิกขวา  properties 
จากนั้นปรับระยะห่าง ตรง Glyph Metrics ให้มีค่าตรงตามความเหมาะสมของแต่ละอักษร ควรกด test หรือ F8 เพื่อทำการตรวจระยะห่าง ช่องไฟ ความสูง โดยเราควรตรวจให้ครบถ้วนอย่างละเอียดนะค่ะ โดยเฉพาะ สระและพยัญชนะในภาษาไทย


ขั้นตอนที่9 เมื่อเราจัดวางช่องไฟ ตำแหน่งระยะห่าง หน้า-หลัง ความสูง ของตัวอักษรครบทุกตัวแล้วคลิกไปที่   font>test เพื่อทดสอบการพิมพ์ ตรวจสอบระยะช่องไฟของแต่ละอักษร หากยังไม่สมบูรณ์ให้แก้ไขตามขั้นตอนที่ 8
ขั้นตอนที่10   จากนั้นคลิกที่ฟอนท์ต้นแบบ เพื่อที่จะทำการเปลี่ยนเป็นชื่อฟอนท์ของเรา
ไปที่เมนู Tools>AutoNaming...
ตั้งชื่อ CRU_dissaramas ฟอนท์ กด Next-Did... ผลที่ได้รับคือ ฟอนต์ลายมือ ภาษาไทย-อังกฤษ จากโปรแกรม Font creator
 ชื่อแบบตัวพิมพ์ CRU_dissaramas  -Done...ได้นำไปทดสอบ-สร้าง-ประยุกต์-ใช้ประโยชน์ คือ นำมาติดตั้งเพื่อใช้เป็นแบบพิมพ์ในรายงานของวิชาออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์

ข้อมูลแบบตัวพิมพ์(Font Information)
ชื่อแบบตัวพิมพ์ (Typeface/Font Name )
ชื่อ CRU-dissaramas
ประเภทของไฟล์ตัวพิมพ์ OpenType Layout, TrueType Outlines
ออกแบบโดย นางสาว ดิศรามาศ ดวงกระโทก  รหัสนักศึกษา 5411307324
วิชาออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ ARTD2304 กลุ่มเรียน 101
สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 13 เดือน มกราคม พศ. 2556
การนำมาติดตั้งใน control Pane > Fonts เพื่อใช้เป็นแบบพิมพ์ในรายงานของวิชาออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ในโปรแกรมสร้างเอกสารต่างๆเช่น  Microsoft Word

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น