วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ความหมายคำศัพท์ต่างๆ

1.Typography

เขียนโดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร สาขาวิชาศิลปกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ที่มา   http://typefacesdesign.blogspot.com/2011/09/typography.html
Typography หมายถึง การจัดวางตัวอักษรเพื่อการสื่อสาร  คือ การออกแบบตัวอักษรเเละการจัดวางชุดแบบตัวพิมพ์ให้เหมาะกับพื้นที่ว่าง  โดยมีการจัดองค์ประกอบต่างๆให้เป็นรูปลักษณะที่สวยงาม

ตัวอย่าง Typography

โดย Marta Cerdà (www.martacerda.com)
ที่มาของภาพ http://www.behance.net/gallery/Typography/53832


โดย Paul Andrew (Speckyboy and speckyboy@twitter)


2. Type

เขียนโดย verywhale 

Type หมายถึง ชนิดของตัวพิมพ์เป็นส่วนประกอบของงานออกแบบที่มีการนำ typeface (ในรูปของ Font) ไปใช้

3.Font  
Font หมายถึง ชุดแบบอักษรที่ใช้ในคอมพิวเตอร์เพื่อการแสดงผล และสามารถพิมพ์ออกมาได้ทางเครื่องพิมพ์ มีการกำหนดรายละเอียดของความห่างระหว่างตัวอักษร

4 Glyph  
 Glyph หมายถึง รูปร่างหน้าตา (Image) ของตัวอักษรแต่ละตัว ชุดของ Glyph ก็คือ Font

5 Letter 
 letter หมายถึง อักษร  ตัวหนังสือ อักขระ

6 Lettering  
การออกแบบตัวอักษรที่ไม่จำเป็นต้องครบชุด เป็นการเรียงคำหรือประโยคจากแบบอักษรที่มีอยู่แล้วหรือออกแบบขึ้นใหม่เพื่อความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของงานเป็นชิ้นๆไป เช่น การออกแบบเครื่องหมายการค้าต่างๆ

7 Character
character หมายถึง    อักขระ, สัญลักษณ์, ตัวอักษร  หรือ ข้อมูลประเภทตัวอักษรเพียงตัวเดียว

8 อักขระ
ที่มาhttp://www.thaigoodview.com/library/teachershow/sakolnakorn/saranya_k/sec01p01.html
เขียนโดย Mr.Poonsak Sakkatatiyakul
ตัวอักขระ  หมายถึงสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถนำไปใช้ในการคำนวณได้   แบ่งได้   3  ประเภท
- ตัวเลข(Numeric) ได้แก่เลขฐานสิบ ตั้งแต่ 0 - 9  
- ตัวอักษร (Alphabetic)  ได้แก่ ตัวอักษรภาษาอังกฤษ A ถึง Z  
- สัญลักษณ์พิเศษ(Special symbol) ได้แก่ เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์  และสัญลักษณ์ต่าง ๆ

9. ตัวอักษร 
ที่มา http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3
เขียนโดย  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อักษร คือ สัญลักษณ์ หรือ เครื่องหมาย สำหรับใช้แทนหน่วยเสียง ในภาษาหนึ่งๆ โดยเรียกรวมทั้งชุดหรือทั้งระบบ โดยทั่วไป อักษรแต่ละตัว มักจะใช้แทนหน่วยเสียงหนึ่งๆ ซึ่งอาจเป็นเสียงสระ พยัญชนะ หรือหน่วยเสียงปลีกย่อยอื่นๆ

10. ตัวพิมพ์
 ที่มาhttp://www.gotoknow.org/blogs/posts/260541
 เขียนโดย  GotoKnow.org

 ตัวพิมพ์(type)หมายถึง ตัวอักขระที่เกิดจากเครื่องจักร เครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ แล้วนำไปสื่อสารสู่ผู้คนจำนวนมาก  

11. พยัญชนะ 
ที่มา  http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0
 เขียนโดย kapook.com
พยัญชนะ  หมายถึง เสียงแบบหนึ่งในภาษา ออกเสียงให้แตกต่างได้จากลักษณะของอวัยวะออกเสียงในช่องปาก และลักษณะอื่นๆ นอกจากนี้ยังหมายถึงตัวอักษรที่ใช้แทนเสียงพยัญชนะด้วย ขณะที่ผู้ใช้ภาษาทั่วไปมักจะเข้าใจว่า 'พยัญชนะ' คือตัวอักษรแทนเสียงพยัญชนะเพียงอย่างเดียว
  
12. การพิมพ์ 
ที่มา http://thanetnetwork.com/wbiprinting/WBI/wbi_6/lesson/basic_2.html
เขียนโดย thanetnetwork.com

การพิมพ์ นั้นเป็นการจำลองต้นฉบับอันหนึ่งต้นฉบับนี้จะเป็นภาพหรือเป็นตัวหนังสือก็ตาม การพิมพ์ไม่ได้เป็นการสร้างต้นฉบับ แต่เป็นการจำลองต้นฉบับออกมา

13. วรรณยุกต์
ที่มา  http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0
 เขียนโดย kapook.com
วรรณยุกต์ คือ เครื่องหมายที่ใช้กำกับคำเพื่อให้มีระดับเสียงต่างกันภาษาที่ไม่มีวรรณยุกต์
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น