วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การสร้างชุดฟ้อนต์ตระกูล CRU-Font Family

CRU-Font Family 

Font Name:Dissaramas


กระบวนการทำงาน


  • Goal เป้าหมาย

เป้าหมายของรายงานนี้คือ

 CRU-Font Family 1 ชุด
-Regular 
-Bold 
-Italic 
-Bold Italic

  • Tools เครื่องมือหลัก

-คอมพิวเตอร์

-โปรแกรม Font creator

-โปรแกรม Adobe Illustrator 

-font Anatomy drafting จากโปรแกรม Adobe Illustrator
  • Do Did Done

-Do....มีขั้นตอนและหลักฐานแสดง

ขั้นตอนการสร้างfontจากโปรแกรม Adobe Illustrator และFont cerator
ขั้นตอนที่ 1 เปิดไฟล์งานฟอนต์ลายมือในโปรแกรม โปรแกรม Adobe Illustrator 
โดยเปิด font Anatomy drafting
ขั้นตอนที่2 เมื่อปรับความเอนของตัวอักษรเรียบร้อยแล้วให้ตรวจสอบตำแหน่ง ระยะห่าง หน้า-หลัง ความสูง ของตัวอักษรโดย font>test เพื่อทดสอบการพิมพ์ ตรวจสอบระยะช่องไฟของแต่ละอักษร
ขั้นตอนที่ 3 จากนั้นกดบันทึกที่ Save as แล้วเปลี่ยนชื่อไฟล์งานให้ตรงกับแบบอักษรของเรา 
คำศัพท์น่ารู้
Horizontal ตามแนวนอน  Position ตำแหน่ง   Movement การเคลื่อนไหว
Rotation การหมุน  Scale ขนาด  Skew เอียง  Bearings ทิศทาง
Bold Italic ตัวอักษรหนาเอน
ขั้นตอนที่4 เมื่อเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยต่อไปเป็นการปรับตัวอักษรให้มีความหนาและเอนขึ้น
เริ่มจาก กด CTRL+A 
แล้วไปที่ Tool> Glyph Tranfromer>outline>Skew
กดอีกครั้งที่ Effects>Bold แล้วตั้งค่าความหนาเอนตามที่ต้องการ
ขั้นตอนที่ 5 เมื่อปรับความหนาและความเอนของตัวอักษรเรียบร้อยแล้วให้ตรวจสอบตำแหน่ง ระยะห่าง หน้า-หลัง ความสูง ของตัวอักษรโดย font>test เพื่อทดสอบการพิมพ์ ตรวจสอบระยะช่องไฟของแต่ละอักษร
ขั้นตอนที่ 6 จากนั้นกดบันทึกที่ Save as แล้วเปลี่ยนชื่อไฟล์งานให้ตรงกับแบบอักษรของเรา


-Did... ผลที่ได้รับคือ ฟอนต์ลายมือ ภาษาไทย-อังกฤษ Font : CRU-Dissaramas


CRU-Dissaramas-Regular
CRU-Dissaramas-Italic 
CRU-Dissaramas-Bold
CRU-Dissaramas-Bold Italic-Done..ได้นำไปทดสอบ-สร้าง-ประยุกต์-ใช้ประโยชน์ คือ นำมาติดตั้งเพื่อใช้เป็นแบบพิมพ์ในรายงานของวิชาออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์


การนำมาติดตั้งใน control Pane > Fonts เพื่อใช้เป็นแบบพิมพ์ในรายงานของวิชาออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ในโปรแกรมสร้างเอกสารต่างๆเช่น  Microsoft Word


ขั้นตอนที่7นำฟอนต์ที่ติดตั้งแล้วมานำเสนอโดยดูตัวอย่างจาก การนำเสนอฟอนต์ของ 
ผศ.ประชิด ทิณบุตร แล้วนำมาปรับเปรี่ยนฟอนต์ใหป็นฟอนต์ของเราเอง เข้าไปที่โปรแกรมAi  
ปรับขนาดของ Font ให้ตรงตามอาจารย์ เลือกภาพพื้นหลังสวยๆมาใส่ แล้วกด save เป็น PDF


-นำ Font ไป uploadไว้ใน http://www.fontspace.com/ เพื่อแรกเปลี่ยนผลงานให้มีระดับกว้างขวางขึ้น


       Donwloadได้ที่ http://www.fontspace.com/cru-dissaramas

ShowfontCRU-Dissaramas


การนำเสนอฟอนต์ของ ดิศรามาศ ดวงกระโทก 5411307324
 วิชาออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ARTD2304 กลุ่ม101 


วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2556

CRU-dissaramas-Hand-Written 
กระบวนการทำงาน
1.Goal เป้าหมาย
เป้าหมายของรายงานนี้คือ ฟอนต์ลายมือ ภาษาไทย-อังกฤษ

2.Tools เครื่องมือหลัก
- เทมเพลตที่เป็น Grid สำหรับเขียนฟ้อนต์ลายมือ
-ปากกาดำหัวสักหลาด
- คอมพิวเตอร์
- เครื่องสแกน
-โปรแกรม Font creator
-โปรแกรม Adobe Reader อ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF 
  3.Do Did Done
-Do....มีขั้นตอนและหลักฐานแสดง
ขั้นตอนการออกแบบฟอนต์ลายมือ
ภาษาไทย-อังกฤษ จากโปรแกรม Font creator

ขั้นตอนที่ 1 ดาวว์โหลดเทมเพลตที่เป็น Grid สำหรับเขียนฟ้อนต์ลายมือ
ขั้นตอนที่ 2 สแกนภาพที่เขียนลงในคอมพิวเตอร์ทำการปรับตกแต่งภาพให้เกิดความคมชัด แล้วเลือก save เทมเพลตให้เป็นไฟล์ PDFขั้นตอนที่3 เปิดไฟล์ขึ้นมาให้เลือก Edit > take a snapshot
คลิกคอบตัวอักษรในเทมเพลตที่เราต้องการ แล้วกด CTRL+C


ขั้นตอนที่4 เปิดโปรแกรม font creator เลือก file>open>font file
เลือกfont ต้นฉบับคือ AAA_Watin-new แล้ว save as ให้เป็นชื่อของเราก่อนคือ AAA_Watin-dissaramas
ขั้นตอนที่5 เปิดไฟล์ที่เป็นชื่อเราขึ้นมาแล้วเลือกอักษรที่เราได้เลือกมาจาก PDF 
จากนั้นกด CTRL+ V จะปรากฏภาพของตัวอักษรที่เราได้เลือกมา ให้เราปรับขนาดให้พอดีกับสัดส่วนตามมาตรฐานของอักษรแต่ละตัวให้ครบทุกตัวใน เทมเพลต
ขั้นตอนที่ 6 การจัดวางช่องไฟ ตำแหน่งระยะห่าง หน้า-หลัง ความสูง
- Cap height คือ ความสูงของตัวอักษรพิมพ์ใหญ่
- Median คือ ความสูงของตัวอักษรพิมพ์เล็ก
- X-height คือ ระยะห่างระหว่างเส้นฐานจนถึงเส้น median ซึ่งเป็นช่วงของตัวพิมพ์เล็ก
- Baseline คือ เส้นฐาน
ขั้นตอนที่7 กำหนดเส้นโครงสร้าง Guidelines ของตัวอักษร

 

ขั้นตอนที่8 จัดระยะช่องไฟของอักษร ได้โดย คลิกขวา  properties 
จากนั้นปรับระยะห่าง ตรง Glyph Metrics ให้มีค่าตรงตามความเหมาะสมของแต่ละอักษร ควรกด test หรือ F8 เพื่อทำการตรวจระยะห่าง ช่องไฟ ความสูง โดยเราควรตรวจให้ครบถ้วนอย่างละเอียดนะค่ะ โดยเฉพาะ สระและพยัญชนะในภาษาไทย


ขั้นตอนที่9 เมื่อเราจัดวางช่องไฟ ตำแหน่งระยะห่าง หน้า-หลัง ความสูง ของตัวอักษรครบทุกตัวแล้วคลิกไปที่   font>test เพื่อทดสอบการพิมพ์ ตรวจสอบระยะช่องไฟของแต่ละอักษร หากยังไม่สมบูรณ์ให้แก้ไขตามขั้นตอนที่ 8
ขั้นตอนที่10   จากนั้นคลิกที่ฟอนท์ต้นแบบ เพื่อที่จะทำการเปลี่ยนเป็นชื่อฟอนท์ของเรา
ไปที่เมนู Tools>AutoNaming...
ตั้งชื่อ CRU_dissaramas ฟอนท์ กด Next-Did... ผลที่ได้รับคือ ฟอนต์ลายมือ ภาษาไทย-อังกฤษ จากโปรแกรม Font creator
 ชื่อแบบตัวพิมพ์ CRU_dissaramas  -Done...ได้นำไปทดสอบ-สร้าง-ประยุกต์-ใช้ประโยชน์ คือ นำมาติดตั้งเพื่อใช้เป็นแบบพิมพ์ในรายงานของวิชาออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์

ข้อมูลแบบตัวพิมพ์(Font Information)
ชื่อแบบตัวพิมพ์ (Typeface/Font Name )
ชื่อ CRU-dissaramas
ประเภทของไฟล์ตัวพิมพ์ OpenType Layout, TrueType Outlines
ออกแบบโดย นางสาว ดิศรามาศ ดวงกระโทก  รหัสนักศึกษา 5411307324
วิชาออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ ARTD2304 กลุ่มเรียน 101
สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 13 เดือน มกราคม พศ. 2556
การนำมาติดตั้งใน control Pane > Fonts เพื่อใช้เป็นแบบพิมพ์ในรายงานของวิชาออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ในโปรแกรมสร้างเอกสารต่างๆเช่น  Microsoft Word